Kvinna i byggbranschen : civilingenjörers erfarenheter ur genusperspektiv

Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

Sammanfattning: Denna licentiatuppsats är en genusanalys av kvinnors erfarenheter och upplevelser av arbetsvillkor, karriärmöjligheter och karriärval som civilingenjörer Väg och vatten i byggbranschen. Frågan är varför många kvinnor hoppar av från byggbranschen efter att ha investerat i en utbildning till civilingenjör. Hur ser deras verklighet som civilingenjör i byggbranschen ut och vilka är förklaringarna till att de slutar? Med ett genusperspektiv som analysverktyg är det möjligt att hitta några av de grundläggande hindren och närma sig några förklaringar till orsakerna. Min empiri baseras på elva djupintervjuer med kvinnor som antingen arbetar eller har arbetat och valt att sluta som civilingenjörer inom byggbranschen. Mina intervjuteman fokuserar på dessa kvinnors reflektioner kring villkor, struktur och kultur i byggbranschen. Kvinnornas perspektiv är särskilt viktigt att belysa då byggbranschen idag riktar fokus på kvinnor som medarbetare till en bransch med arbetskraftsbrist. Trots den goda viljan har byggbranschen svårt att öka andelen kvinnor och verkar dessutom ha svårt att behålla de få kvinnor som söker sig dit. Byggbranschen har formellt varit öppen för kvinnor i mer än trettio år, men medelåldern för kvinnor är fortfarande låg. Kvinnors försök att ta sig in i byggbranschen har pågått längre än så och fortfarande kämpar många för att komma in och bli likvärdiga medarbetare. Det är ingen lätt uppgift då många intervjuade kvinnor upplever att byggbranschen är konstruerad för män av män. Min studie visar att den historiskt traditionellt manliga byggbranschen närmast verkar vara oförändrad. De intervjuade kvinnorna tenderar fortfarande att vara pionjärer med begränsat utrymme till att kunna arbeta där på lika villkor som män. Statistik visar att kvinnor som arbetar i byggbranschen är antalsmässigt och ekonomiskt underordnade. De intervjuade kvinnornas berättelser talar om att de verkar vara karriärmässigt och socialt underordnade. Teman som ofta återkommer i kvinnornas berättelser är att de är en annorlunda minoritet med en synlig position. De upplever motstånd och verkar vara perifera med tanke på makt, inflytande och status och den inre gemenskapen. Min studie visar att kärnan i problemet är den otidsenliga ingenjörsbilden som symbol för manlighet och hegemonisk maskulinitet. Den kompetenta ingenjören definieras som en effektiv problemlösande ensamvarg med is i magen och begränsar utrymmet till att vara ingenjör på olika sätt. Den otidsenliga ingenjörsbilden stämmer dåligt överens med dagens samhälle och ingenjörsarbete som normalt är ett samarbetsjobb. Ingenjörsnormen präglar strukturen och kulturen i byggbranschen och påverkar relationer och arbetsvillkor. Resultaten visar att det finns ett behov i alla dessa nivåer i byggbranschen av att kunna bestämma vem som är en "riktig" ingenjör. Många intervjuade kvinnor får arbeta hårt för att bli bekräftade som civilingenjörer. Problemet är att valet verkar stå mellan de två stereotypa modellerna, den kvinnliga och den manliga, vilka bägge ger kvinnorna liten frihet till att kunna forma sin framtid i byggbranschen. De verkar inte ge högre lön, ökat inflytande eller inträde till den innersta gemenskapen. Den övergripande genusordningen i samhället underlättar för bilden av ingenjören att leva kvar och den fortsätter att vara giltig så länge den underhålls och bekräftas. Frågan om varför många kvinnor som är civilingenjörer lämnar byggbranschen är komplex och det finns inget enkelt svar. Men sammantaget kan konsekvenserna av normen, strukturen och kulturen i byggbranschen utgöra förklaringar till detta. Det är med andra ord byggbranschen som behöver en uppdatering för att bättre anpassa sig till tiden vi lever i. Därigenom förbättras troligtvis chanserna till att framgångsrikt kunna öka och behålla kvinnorna som arbetar där. Min forskning visar att en möjlig väg att gå för förändring kan vara via den öppnare manliga kulturen i byggbranschens konsultsektor.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)