Från samverkan till integration : arena för gömda motsägelser och förgivet tagna sanningar : en studie av hur förskollärare, fritidspedagoger och lärare formar en samverkan

Sammanfattning: Syftet med denna avhandling är att studera vad det är som sker när pedagoger med olika yrkestillhörighet och olika men också delvis gemensamma traditioner sammanförs för att forma en samverkan i en gemensam verksamhet. De teoretiska utgångspunkterna har sin grund i ett maktperspektiv med Foucault som inspiratör och där diskursbegreppet är centralt. I studien ingår tre arbetslag vid tre olika skolor. I varje arbetslag arbetar en fritidspedagog, en lärare och en förskollärare. I studien ingår totalt nio pedagoger. Data samlades in under två år. Under det första året genomfördes två enskilda intervjuer med varje pedagog samt en gruppintervju med varje arbetslag. Under första året genomfördes även observationer under en vecka i varje arbetslag. I slutet av det andra året genomfördes en gruppintervju med varje arbetslag. Interjuverna syftade till att pedagogerna själva i så stor utsträckning som möjligt skulle berätta om deras enskilda och gemensamma ”verklighet” av hur de formar en samverkan tillsammans. Observationerna syftade till att kontextualisera och öka förståelsen till den ”verklighet” som pedagogerna berättade om. I resultatet blir det tydligt hur starka dessa diskurser är och hur pedagogerna blir styrda och styr sig själva genom dessa diskurser, vilka också konstituerar det möjlighetsrum som pedagogerna arbetar i. I resultatet framkommer att arbetslagen saknar stöd och vägledning för att kunna förhålla sig till den pedagogiska praktik som konstitueras. I samverkan konstitueras frågeställningar som pedagogerna inte klarar av att hantera och värjer sig emot, vilket gör att synen på barn, kunskap och lärande blir självklarheter och tas för givna och ses därmed som naturliga. Det innebär att två diskurser står mot varandra, en förskolediskurs och en skoldiskurs, och som pedagogerna tar för givna som det enda rätta och betraktas som sanning. Mot bakgrund av att samverkan ska åstadkomma en förändring visar resultatet från denna studie att diskurserna måste synliggöras för att därigenom kunna öppna upp för att frambringa alternativa möjlighetsrum och ge ett hopp om att en förändring är möjlig.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)