Bilden, texten och kyrkorummet. En studie av scener kring Jesu födelse och Kristoffermotivet i Sydskandinaviens medeltida kalkmåleri

Detta är en avhandling från Edition Arcana

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen tar sin utgångspunkt i frågan om huruvida medeltidens kyrkomålningar kan berätta, och i så fall hur. Syftet är att utforska bildernas förhållande till texter, till betraktaren och det rum där bilderna och betraktaren befinner sig. Till grund för studiet ligger en inventering av medeltida kalkmålningar av Sankt Kristoffer och scener kring Jesu födelse ca 1100-1530 i Sydskandinavien, som här avser det medeltida Danmark och Götaland, samt Mälarlandskapen. För själva studiet har ett urval av monument gjorts, och detta urval undersöks närmare för att visa variationerna inom materialet. Avhandlingen är efter en inledande genomgång av tidigare forskning (1) delad i fyra kapitel, inriktade på: 2. Den enskilda Kristofferbilden, dess temporala aspekter och förhållande till den verbala berättelsen och kyrkorummet. 3. Den enskilda scenen av Jesu födelse och dess förhållande till berättelsen och dess temporala aspekter. 4. Bildsviten kring Jesu födelse-scenen och förhållandet mellan dess enskilda bilder och hela sviten, och till kyrkorummet. I en avslutande del (5) fokuseras sammanfattande på förhållandet mellan bilderna och kyrkorummet med dess funktioner och betraktare. Kristofferbilderna har spelat en mycket aktiv roll i Kristofferlegenens framväxt. Bilderna utvecklas ur en imago-liknande framställning till histora i form av en scen med implicerad handling. På liknande sätt utvecklas Jesu födelse-scenen ur en icke handlingsorienterad bild av Jesu födelse, som visar jungfru Maria på en bädd och Jesusbarnet i krubban. Senare förskjuts gradvis bildernas temporala aspekter och scenerna blir närmare relaterade till tid och förändring, vilket delvis ändrar deras betydelse. De flesta av Jesu födelse-scenerna ingår i en bildsvit, som kan vara enbart kronologisk eller ha mer eller mindre typologisk disposition. Sviternas betydelse och innehåll påverkas av deras sammansättning och struktur, men också av deras placering i kyrkorummet. Målningarnas placering på väggar eller i valv och i kyrkorummets olika delar ger dem olika tillgänglighet för betraktare och olika relation till rumscentra som altare, dopfunt, ingång, korskrank o s v. De bildfält som målningarna upptar underordnas också i olika grad kyrkorummets arkitektur och dennas ytor och begränsningar, som används i bildprogrammens disposition.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.