Estrogen receptor and multixenobiotic resistance genes in freshwater fish and snails: identification and expression analysis after pharmaceutical exposure

Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Center for Environmental and Climate Research

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Bakgrund Många känner idag till att det är viktigt att gamla läkemedel lämnas in till apoteken för att de inte ska hamna i naturen. Det som man oftast inte känner till är att även de läkemedel som vi konsumerar riskerar att tillslut hamna i naturen. Eftersom svenska reningsverk bara tar bort en bråkdel av läkemedelsresterna i vår urin. Det här leder till att man vid utloppen från reningsverk uppmäter (utöver andra kemikalier) bl.a. läkemedelsrester från huvudvärkstabletter, antibiotika och syntetiska hormoner från p-piller. Idag vet vi inte vilken långtgående påverkan dessa läkemedel har på akvatiska ekosystem, men man har i labboratoriestudier kunnat visa att de biologiskt påverkar akvatiska djur. Fältstudier gjorda i England har även visat att mörtpopulationer påverkas negativt av hormonstörande ämnen som t.ex. 17α-Ethinylestradiol (EE2)från p-piller. Det är dock inte bara fiskars reproduktion som kan påverkas av EE2 utan även mollusker som t.ex. snäckor. Min forskning Mitt doktorandprojekt inom miljövetenskap har till stor del fokuserat på mekanistiska effekter av EE2, dvs. vad som händer på gen- eller molekylnivå när akvatiska djur exponeras för läkemedelsrester, information som även kan användas för att förstå orsaker bakom läkemedelsmekanismer i människa. Min forskning visar på att de i Sverige vanligt förekommande sötvattenssnäckorna Bithynia tentaculata och Radix balthica samt mört Rutilus rutilus, via gen-receptorer för läkemedel, kan vara mottagliga för EE2 utsläpp. Jag har med andra ord visat att samma molekylära mekanismer som ger upphov till EE2-effekter i människa också kan ge effekter i mörtar och sötvattenssnäckor. Framtida forskning Utmaningen för framtida forskning är att förstå de långtgående konsekvenserna av EE2 utsläpp i ekosystem där mört och snäckor ingår. Därför är målet med framtida forskning att ge en tillräckligt djupgående analys från gen-, individ- till ekosystemnivå, så att man till fullo kan kartlägga effekterna av läkemedelsutsläpp. En analys som i dagsläget är viktig eftersom det enligt beslutfattare i EU inte finns tillräckligt djupgående analyser som kan visa riskerna med läkemedelsutsläpp och det är därför som det fortfarande tillåts att de släpps ut från våra reningsverk.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)