Döva barns begreppsbildning i matematik

Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

Sammanfattning: Denna studie tar utgångspunkt i frågan varför många döva barn har svårt att lära sig matematik. Studiens syfte är att belysa döva barns begreppsbildning i ämnet matematik genom att beskriva hur några döva barn uttrycker sig och agerar på väg mot förståelse av två centrala matematiska begrepp, nämligen multiplikation med heltal och längd. Feuersteins teorier används för att beskriva döva barns begreppsutveckling och för att undersöka om det är möjligt att hjälpa döva barn att utveckla sin kognitiva potential på ett mer effektivt sätt. Begreppskartor används för att illustrera elevernas steg och vägar mot begreppsförståelse. Språkets betydelse för begreppsbildning, speciellt teckenspråk, belyses. Studien genomfördes vid en tvåspråkig specialskola med språken teckenspråk och svenska som målspråk. De sju döva eleverna i studien var c:a 11 år gamla och utgjorde en klass i skolår 4. Videoinspelningar gjordes av elev-lärar-interaktioner i problemlösningssituationer på teckenspråk utan hjälpmedel, med papper och penna, med laborativt material och med verkliga föremål. Elevernas förmåga att lösa problem varierade mycket beroende på olika faktorer. Enligt Feuerstein kan dessa definieras som självförtroende, sökande efter meningsfullhet, sökande efter utmaning, avsikt att fullfölja arbetet samt användande av tidigare förvärvad kunskap. Studien visade att det inte fanns någon skillnad mellan de steg mot begreppsförståelse, som de döva eleverna i studien tog och de steg som hörande elever vanligen tar. I överensstämmelse med tidigare studier framkom att döva elever behöver mer tid än hörande för lärande i matematik. Det medför att tidpunkt för lärande av vissa moment kan inträffa vid senare ålder för döva än för hörande elever och att elevernas vägar mot begreppsförståelse kan variera. Teckenspråkets struktur och avsaknad av etablerad matematikterminologi har även betydelse. Döva elevers tvåspråkiga situation ger anledning att prova och utveckla undervisningssätt i matematik, alternativ till dem som används idag.

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)