Utbildningskontextens betydelse för lärandeprocesser

Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om betydelsen av kontexten för lärandeprocesser i datorstödd flexibel utbildning. Syftet är att utveckla kunskap om hur studerande i en gymnasieutbildning upplever och agerar i en datorstödd flexibel utbildningsmiljö och hur den upplevda kontexten påverkar de studerandes lärandeprocesser. En etnografisk ansats används och den innehåller teorier om lärande, lärandeprocesser och kontexter samt information från en empirisk studie. Den empiriska studien involverar intervjuer, frågeformulär och observationer av datorstödd kommunikation mellan en lärare och 83 gymnasiestuderande. Undersökningen pågick under två år. Resultatet består av en etnografi över de studerandes erfarenhet och ageranden samt innehåller analyser och tolkningar i termer av stimulerande och hämmande faktorer för lärandeprocesser. De studerade kontextfenomenen är specificerade i fem teman: kursvillkor, tid och rum, ansvars- och initiativtagande, datorkommunikation och kommunikation utan datorstöd. Kontextfenomen med övergripande betydelse för studerandes lärandeprocesser är individuella variationer, tidsvillkor och den sociala relationen till läraren.

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)