Industrial organization and the spatial organization of industries

Detta är en avhandling från Meddeladen från Lunds Universitets Geografiske Institutionen avhandlinger

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att bidra med ny kunskap till det forskningsområde inom ekonomisk geografi som behandlar problem kopplade till industriell dynamik, rumslig organisering av industriell verksamhet och regional näringspolitik. Genom att studera företags strategier och relationer till andra aktörer i och utanför hemmaregionen bidrar avhandlingen till en ökad förståelse för den regionala näringspolitikens villkor. Särskild uppmärksamhet ägnas åt betydelsen av det som i litteraturen benämns externaliteter. Dominerande ekonomisk-geografiska teorier prövas och ifrågasätts samtidigt som teorier från olika discipliner och analysnivåer (från mikro till makro) kombineras på nya sätt. Syftet med detta är dels att finna förklaringar till de empiriska fenomen som studeras, och dels att bidra till forskningsområdets utveckling genom att pröva dessa nya teoriers potential och begränsningar. Avhandlingen består av en samling artiklar som kombinerar teoretiska insikter med såväl djupgående som mer illustrativa fallstudier.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)