Är detta seriöst? En studie av anhöriginvandring till Sverige

Detta är en avhandling från Lunds universitet, Socialhögskolan

Sammanfattning: I avhandlingen studeras migration i form av anhöriginvandring till Sverige. I fokus ställs parförhållande där parets seriositet prövas av Migrationsverket. Parets väg genom ansökningsprocessen beskrivs liksom den legala ramen kring anhöriginvandring. Vidare tar avhandlingen upp handläggning av anhöriginvandring och vilka föreställningar om anhöriginvandring och seriösa parförhållanden som finns, dels hos handläggaren och beslutsfattaren som tillämpar lagen, dels hos den enskilde individen som ingår i parförhållandet. Syftet med avhandlingen är att belysa subjektpositioneringar och hur myndigheter respektive berörda individer hanterar anhöriginvandring till Sverige, hur de tolkar begreppet seriöst förhållande och hur föreställningar om begreppet seriöst förhållande konstrueras. Syftet är vidare att analysera och förstå hur föreställningar om begreppet seriöst förhållande påverkar praktiken. Utifrån detta syfte följer två specifika frågeställningar: 1. Hur konstrueras och hanteras begreppet seriöst förhållande av rättstillämparen och de sökande? 2. Hur handläggs ärenden om anhöriginvandring? För att studera och belysa dessa frågeställningar har t.ex. följande aspekter undersökts: Hur skriver handläggarna om klienternas förhållanden? Hur konstruerar handläggarna parterna i förhållandet? Vilka normativa föreställningar framträder hos såväl rättstillämparen som hos de sökande? Hur går det till när anhörigärenden handläggs vid Migrationsverket? Hur påverkar de sökandes kännetecken handläggningen och beslutsutfallet? Hur framgår myndighetens makt och handläggarnas selektion och rationalitet under handläggningen? De huvudsakliga teoretiska perspektiven och inspirationskällorna som använts i avhandlingen är normvetenskap, diskurs- och intersektionell analys samt olika socialkonstruktivistiska perspektiv såsom feministisk teori och postkolonial teori. Det empiriska undersökningsmaterialet består av aktmaterial från Migrationsverket. I avhandlingen belyses olika diskurser som förekommer i Migrationsverkets texter, utredningar och under handläggningen.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)