Standardisering som grund för informationssamverkan och IT-tjänster : en fallstudie baserad på trafikinformationstjänsten RDS-TMC

Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

Sammanfattning: I dagens samhälle ställs allt högre krav på samverkan och informationsutbyte mellan olika personer,organisationer, och informationssystem (IS). Detta betyder att utveckling och användning av IStenderar att bli allt mer komplex. Standardisering kan i detta sammanhang spela en viktig roll för atthantera den ökande komplexiteten, samt för att underlätta utvecklingen av nya IS och IT-tjänster.Standardisering i detta sammanhang skapar förutsättningar för att på ett effektivt sätt kunnakommunicera information mellan olika personer, organisationer och IS. Den typ av standarder, som äri fokus i avhandlingen, innehåller konceptuella beskrivningar av funktionalitet, meddelandestruktureroch informationsmodeller. I avhandlingen benämns dessa standarder som -konceptuella- standarder.Frågan är dock om de standarder som utvecklas verkligen bidrar till en effektivare informationssamverkan,och om utvecklade standarder verkligen blir implementerade på ett riktigt sätt.Avhandlingen syftar till att beskriva och skapa förståelse för hur standarder används i samband med ISoch leverans av IT-tjänster, samt vilka effekter det ger. Avhandlingen baseras på en fallstudie somgenomförts på Vägverket med fokus på trafikinformationstjänsten RDS-TMC (Radio Data System -Traffic Message Chanel).I avhandlingen identifieras och karaktäriseras tre olika användningsprocesser, d.v.s. systemutvecklings-,tjänsteleverans- och systemförvaltningsprocessen. Det beskrivs också hur konceptuellastandarder används och påverkar dessa användningsprocesser.Avhandlingen visar även på att konceptuella standarder utgör beskrivningar av en systemarkitektur påkonceptuell nivå. Detta innebär att konceptuella standarder har stor betydelse för systemutvecklingsprocessenoch för IT-strategiska beslut för de organisationer som berörs av denna typ av standarder.Avhandlingen beskriver även hur konceptuella standarder påverkar den informationssamverkan somsker mellan olika IS och aktörer i samband med tjänsteleveransen. Tjänsteleveransen påverkas avkonceptuella standarder genom att standardens beskrivningar är implementerad i den informationssystemarkitektur(ISA) som används i samband med tjänsteleveransen. Standarder påverkar ävenvilken information som bör skapas och hur meddelande bör kommuniceras på en instansnivå isamband med tjänsteleveransen.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.