Att skapa en företagsanpassad systemutvecklingsmodell - genom rekonstruktion, värdering och vidareutveckling i T50-bolag inom ABB

Detta är en avhandling från Linköping : Inst. för datavetenskap, Linköpings univ

Författare: Tommy Wedlund; [1997]

Nyckelord: SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

Sammanfattning:

En systemutvecklare arbetar med olika hjälpmedel vid verksamhetsutveckling och systemutveckling. Inom ABB används ofta T50-programmet för att utveckla verksamheten till ett s k T50-bolag. I några av dessa T50-bolag har systemutvecklare använt Pegasus-modellen vid systemutveckling. Pegasus-modellen utvecklades inom Pegasus-projektet, vilket är ett av de största systemutvecklingsprojekten som har genomförts inom ABB. Denna studie handlar om hur man kan skapa en företagsanpassad systemutvecklingsmodell. Med företagsanpassad avses att den utgår ifrån T50-programmet och Pegasus-modellen. Studien handlar om både skapandet av en systemutvecklingsmodell och själva systemutvecklingsmodellen d v s både process och produkt. I processen ingår arbetsmomenten rekonstruktion med modellering, värdering och vidareutveckling. Resultatet av processen är en produkt. Produkten i studien utgörs av den skapade företagsanpassade systemutvecklingsmodellen. Denna systemutvecklingsmodell skall stödja utveckling av både verksamheten och ett informationssystem i ett T50-bolag.I denna rapport presenteras resultatet av ett forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med ABB Infosystems. Studien har genomförts hos två T50-bolag inom ABB. De två T50-bolagen är ABB Control och ABB Infosystems i Västerås.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.