Redovisningsmått, värderelevans och informationseffektivitet

Detta är en avhandling från Stockholm : Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm (EFI)

Sammanfattning: På vilket sätt är redovisningsmått som publiceras i företagens årsredovisningar relevanta för att bestämma aktievärden? Kan redovisningsmått användas för att utforma lönsamma placeringsstrategier i aktier? Frågor som dessa är av intresse för såväl akademiker som professionellt verksamma placerare. I denna avhandling utreds huruvida publicerade redovisningsmått är värderelevanta, i betydelsen att de kan användas för prognoser av företagens framtida räntabilitet på eget kapital. Statistiska modeller för prognos av räntabilitet på eget kapital med hjälp av redovisningsbaserade nyckeltal har estimerats och utvärderats. Det empiriska datamaterialet har utgjorts av årsredovisningar för svenska rörelsedrivande företag under perioden 1970-1985. Vidare studeras om placeringsstrategier baserade på prognoser av framtida räntabilitet på eget kapital kan ge en aktieavkastning utöver vad som motiveras av placeringens risk. I denna del av studien prövas huruvida den svenska aktiemarknaden är informationseffektiv med avseende på offentligt tillgänglig årsredovisningsinformation. Placeringstrategier har utvärderats på aktier som fanns noterade på Stockholms fondbörs under perioden 1983-1994. Den empiriska kartläggningen indikerar att redovisningsmått kan användas för att prognostisera framtida räntabilitet på eget kapital och att placeringsstrategier baserade på offentligt tillgänglig årsredovisningsinformation har genererat en avkastning utöver vad som motiveras av olika mått på placeringsrisk. I studien observeras dock betydande tidsmässiga instabiliteter beträffande såväl möjligheterna att prognostisera framtida räntabilitet på eget kapital, som förekomsten av avkastning utöver vad som motiveras av placeringsrisk.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)