Strategi och kompetensdynamik : en studie i Axis Communications

Detta är en avhandling från Lund University Press

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Denna rapport handlar om hur framväxten av strategiskt betydelsefull kompetens kan föstås. Studien har tre teoretiska utgångspunkter hämtade ur resursbaserad strategiteori, strategisk human resource management samt organisatorisk inlärning. Genom en empirisk fallstudie av det snabbväxande högteknologiföretaget Axis Communications utvecklas en analyrsram genom vilken framväxten av strategiskt betydelsefull kompetens kan tolkas. Utöver de tre teoretiska perspektiven ovan diskuteras även betydelsen av begrepp som visioner och identitet vid framväxten av kompetens. I rapporten diskuteras hur kompetensplattformar som innefattar dimensionerna kunskap, förmåga att tillämpa kunskap samt motivation, kan ses som en möjlig väg till att utveckla en mer genuint dynamisk strategiteoretisk ansats.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.