Fångenskap och flykt Om frihetstemat i svensk barndomsskildring, reseskildring och science fiction decennierna kring 1970

Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

Sammanfattning: Frihet är ett viktigt tema under nittonhundratalet, kanske särskilt decennierna omkring 1970 med allt vad den tiden innehåller av frigörelsekamp, uppror mot gamla traditioner, individualism och kollektivism. Den här avhandlingen spårar det temat genom tre genrer i den svenska litteraturen, från sextiotalet och framåt: den självbiografiska barndomsskildringen, reseskildringen och science fiction-romanen. De olika genrerna erbjuder olika möjligheter för en författare att diskutera och gestalta frihetstemat, explicit och implicit. Skilda narratologiska utgångspunkter skapar skilda förutsättningar. Genomgående frågeställningar är vilka hinder som finns för att friheten ska kunna uppnås, vilka utvägar mot friheten som ändå existerar och vilka innebörder frihetsbegreppet ges. Avslutningsvis diskuteras resultaten i förhållande till de skilda genrevillkoren men även till det som texterna har gemensamt, exempelvis utopiska drag, mötet med det obekanta och främmande, sökandet efter en subjektiv sanning eller 1968-årens tidsanda. På så sätt kan något sägas om den sköna litteraturens särart jämfört med andra slags texter.

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)