The Substituted Judgment Standard. Studies on the Ethics of Surrogate Decision Making

Detta är en avhandling från Department of Medical Ethics, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Beslutsinkompetenta patienter behöver en ställföreträdande beslutsfattare som kan fatta vårdbeslut för deras räkning. En av de etiska frågor som aktualiseras i detta sammanhang är vilka riktlinjer som bör gälla för sådant beslutsfattande. Enligt ?the Substituted Judgment Standard? (SJS) bör en ställföreträdare fatta det beslut som patienten själv hade fattat, om denne hade varit beslutskompetent. Trots att denna beslutsstandard ibland har kritiserats med hänvisning till att den kan vara svår att tillämpa, har den fått stor acceptans, eftersom den anses skydda patienters rätt till självbestämmande. Avhandlingens huvudsakliga syfte är att utvärdera SJS, från ett begreppsligt och etiskt perspektiv. Den argumenterar för att den traditionella formuleringen av SJS i viktiga avseenden är ofullständig, och den diskuterar olika sätt att fylla i det som saknas. Dessutom ifrågasätter avhandlingen den gängse synen på hur SJS ska rättfärdigas moraliskt, genom att argumentera mot tesen att SJS-baserat beslutsfattande ger patienter möjlighet till fortsatt självbestämmande. Istället föreslås en dygdetisk ansats enligt vilken det moraliska syftet med SJS-baserat beslutsfattande inte är att skydda patienters intressen (av välfärd eller autonomi), utan att uttrycka respekt för person. Avhandlingen gör också en kritisk granskning av de empiriska studier som tycks visa att ställföreträdare ofta misslyckas med att korrekt förutsäga patienters behandlingspreferenser. Granskningen visar att dessa resultat inte ger stöd åt den vanliga slutsatsen att ställföreträdare har dåliga förutsättningar att framgångsrikt följa SJS.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)