Böcker, bildning, makt : Arbetare, borgare och bildningens roll i klassformeringen i Lund och Helsingborg 1860-1901

Detta är en avhandling från Lund University Press

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish I denna avhandling belyses varför och hur frågan om arbetarnas bildning blev ett led i såväl borgerlighetens som arbetarklassens formering under andra hälften av 1800-talet. Arbetet utgår från ett teoretiskt perspektiv som bl a innebär att människor aktivt skapar sin klassidentitet i sina vardagliga liv. Undersökningens tyngdpunkt ligger på jämförande analyser mellan stadsbiblioteken och arbetarebiblioteken i Lund och Helsingborg. Bokbestånd och utlåning analyseras, liksom skillnader mellan mäns och kvinnors boklån. Skillnaden mellan bibliotekens bokbestånd var inte så stor som man i allmänhet tror. Detta resultat, liksom könsskillnader i lånebilden, sätts i samband med de sociala förändringarna i de båda städerna.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.