Induced hypothermia after cardiac arrest

Detta är en avhandling från Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Bakgrund: Nio av tio patienter som läggs in på sjukhus efter hjärtstillestånd utanför sjukhus är medvetslösa och behöver intensivvård. Dödligheten och risken för varaktiga hjärnskador är stor. Förhöjd kroppstemperatur under intensivvården är förenat med sämre överlevnad och hjärnfunktion. Nedkylning har i djurexperimentella och preliminära kliniska studier visat sig vara gynnsamt. Metod: Information om hjärtstoppspatienter som behandlats med nedkylning har samlats in systematisk. Vi har bedömt överlevnad, neurologisk funktion, utförande av nedkylning, risk för komplikationer samt bakgrundsfaktorer och blodprover som kan förutsäga patienternas prognos. Vi har bedömt tidigare studier av nedkylning i en systematisk översikt och lagt samman data från dessa studier. Resultat: Ungefär hälften av de som läggs in på intensivvårdsavdelning efter hjärtstopp utanför sjukhus är vid liv efter ett halvår och få har bestående allvarliga hjärnskador. Tid till start av nedkylning och tid att nå måltemperaturen var inte relaterat till patienternas prognos. Hjärnskademarkören neuronspecifikt enolas var bättre än S-100 på att förutsäga prognos. Lunginflammation och andra infektioner, kramper, hjärtrytmrubbningar och störningar i salt- och blodsockerbalans är vanliga efter hjärtstillestånd men endast långvarigt förhöjt blodsocker och behandlingskrävande kramper var förenat med ökad dödlighet. Risken för komplikationer efter införandet av nedkylning ter sig vara jämförbart med riskerna innan nedkylning infördes, men direkta jämförelser är osäkra. I den systematiska översikten ser vi att tidigare studier ej håller tillräckligt hög kvalitet för att vi skall kunna vara förvissade om nedkylningens effekter. Slutsats: Ungefär hälften av hjärtstoppspatienterna som behandlas på intensivvårdsavdelning med nedkylning överlever och få har bestående hjärnskador. Kortare tid till start av nedkylning och måltemperatur är inte förenat med ökad överlevnad med god funktion. Bevisläget för nedkylning är relativt svagt och förnyade studier behövs. Vi föreslår och har fått etiskt godkännande för en stor studie av nedkylning med 850 patienter som drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus. Vår förhoppning är att resultaten skall medföra att fler patienter får optimal vård.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)