Rättssäkerhet och tvångsvård. En rättssociologisk studie

Detta är en avhandling från Department of Sociology

Sammanfattning: Denna rättssociologiska studie handlar om tvångsomhändertagna missbrukares rättssäkerhet under tiden i vård. Författaren undersöker begreppet rättssäkerhet i förhållande till tvångsvårdens verkställighet på så kallade LVM-hem i syfte att finna en begreppsdefinition som är operationaliserbar vid studier av rättssäkerhetens upprätthållande. Med utgångspunkt i resultaten från en enkätundersökning och uppföljande samtalsintervjuer med anställda inom tvångsvård samt analys av olika styr- och regeldokument visas att rättssäkerheten kan förbättras för de enskilda omhändertagna klienterna i flera betydelsefulla avseenden. Studien visar även att själva begreppet rättssäkerhet är svårhanterbart för de tvångsvårdande institutionernas olika representanter och en mångfald skiftande syn- och förhållningssätt kommer på olika sätt till uttryck under tvångsvården. Det finns flera sätt att hantera de svårigheter som existerar i förhållande till rättssäkerhetens upprätthållande på LVM-hemmen och författaren menar att den centrala myndigheten inom SiS har att ta ett större ansvar för sådana frågor.

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)