Sanktionerat motstånd: Brukarinflytande som fenomen och praktik

Detta är en avhandling från Lunds universitet, Socialhögskolan

Sammanfattning: Frågan om brukarinflytande inom välfärdssektorn har sin grund i de krav på humanisering, demokratisering och maktdelning som höjdes av den ideella brukarrörelsen på 1960- och 70-talet. I dag har tanken om brukarinflytande anammats av det offentliga och de krav på inflytande som tidigare höjdes av en social rörelse utifrån och underifrån, drivs nu politiskt inifrån och uppifrån inom den offentliga administrationen. Hur agerar välfärdsorganisationer för att tillmötesgå de ökade politiska kraven på ökat brukarinflytande? Och vad händer med frågan om brukares inflytande när den blir institutionaliserad? Syftet med den här avhandlingen är att undersöka hur brukarinflytande konstrueras (det vill säga hur det formuleras, bedrivs och genomförs) inom samtida människobehandlande arbete, och hur denna konstruktion påverkar och påverkas av rådande maktstrukturer mellan brukare och offentliganställda (se Hasenfeld 2010). Genom deltagande observation har jag under tre år följt två välfärdsorganisationer – en psykiatriförvaltning och en kommunal individ- och familjeomsorg – och studerat hur de definierar och praktiserar brukarinflytande. Genom att analysera materialet med hjälp av koopteringsteori (Selznick 1949) undersöks hur maktstrukturer och institutionella logiker upprätthålls och ifrågasätts genom de vardagliga interaktioner som äger rum när brukarinflytande genomförs. Det visar sig att ett offentligt drivet brukarinflytande innehåller avsevärda delar kontroll och reglering från välfärdsorganisationernas sida. Samtidigt ger aktiviteterna brukarna möjlighet att driva sina frågor inifrån. Det som sker kan därför beskrivas som ett ”sanktionerat motstånd”. Studien visar att det brukarinflytande som bedrivs skapar en marginell snarare än radikal maktöverföring från organisationsföreträdare till brukare, och att den påverkan som äger rum i regel handlar om inominstitutionella justeringar snarare än omvälvande förändringar av organisationerna. Vidare pekar resultaten också på att den omgivande politiska kontexten får stor betydelse för vad brukarinflytandet blir i praktiken. Vad chefer och anställda kan göra för att tillmötesgå brukares krav och behov är villkorat av socialpolitiska direktiv och prioritetringar.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)