Phonetic Imitation, Accent, and the Learner

Detta är en avhandling från Linguistics and Phonetics

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Denna avhandling presenterar en bred och kritisk översikt av litteraturen och forskningen angående inlärning av uttal och språkljud. De problem som framför allt vuxna har med att lära sig uttalet i ett främmande språk diskuteras och de olika hypotesen granskas. Jag argumenterar att inlärning är i stort sett en härmningsprocess. Två modeller av inlärning presenteras. Den första försöker beskriva olika inlärnings- eller härmningsprocesser i inlärning och kommunikation. Den andra försöker förklara skillnaderna mellan olika människors förmågor att lära sig nya ljud och ett nytt uttalssystem. Jag hävdar att man har en personlig förmåga att hantera ny (och gammal) fonetisk information (t ex språkljud) och att denna förmåga är avgörande för hur bra man lyckas i ett nytt språk, hur lätt man anpassar sig till en ny språklig eller dialektal omgivning, och hur bra man behåller information (t ex ljudmodeller). Denna förmåga, kombinerad med psykologiska faktorer, avgör hur långt man kan komma i försöket att lära sig nya ljudmönster. Olika experiment genomfördes. Åtta försökspersoner med svenska som modermål läste texter och ord i olika språk och med olika dialektala uttal (för svenskan och engelskan), och sedan härmade korta fraser och ord från för försökspersonerna både kända och okända språk. Dessa textläsningar och härmningar utvärderades sedan av infödda talare. Försökspersonerna kunde i vissa fall övertyga infödda talare att även de (försökspersonerna) var infödda, trots att ingen av försökspersonerna hade lärt sig något av de främmande språken under barndomen.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.