A microscopic investigation of miR-34c and miR-205 in Prostate Cancer

Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Förr trodde man att de delar av genomet som inte uttrycks till proteiner är oviktiga, eftersom man trodde att det nästan uteslutande är proteinerna som utför de nödvändiga funktionerna i cellen. Man kände till att DNA och RNA innehåller information om hur proteiner ska se ut och när de ska uttryckas, men man kände bara till ett fåtal andra uppgifter som RNA har i cellen. I och med att tekniken har utvecklats har man kunnat sekvensera det mänskliga genomet. En följd av detta var att man insåg att stora delar av genomet transkriberas till RNA utan att translateras till proteiner. Man upptäckte att det finns ett flertal grupper av RNA-strukturer, som har olika uppgifter i cellen. En av dessa grupper är mikro-RNA (miRNA) som kännetecknas av sin ringa längd (ca 20 nukleotider). miRNA kontrollerar genuttrycket genom att binda till budbärar-RNA (mRNA) och förhindra att dessa i sin tur uttrycks till proteiner. Man har idag upptäckt över 2000 olika miRNA i människan. Varje miRNA har ett flertal mRNA som den reglerar och ett mRNA kan vara reglerat av flera miRNA. miRNA har visat sig vara viktiga för att reglera olika processer i cellen såsom celltillväxt, celldöd och metabolism. Det har sedermera visat sig att mängden av olika sorters miRNA skiljer sig mellan frisk vävnad och vävnad med cancer. Man fann vidare att vissa miRNA kunde ha effekter på cellen som främjar eller motar canceruppkomst. I denna avhandling har vi visat att två miRNA, nämligen miR-34c och miR-205, uttrycks lägre i prostatacancer jämfört med frisk vävnad. Vi har kunnat se att dessa miRNA är associerade med kliniska parametrar såsom överlevnad och metastaser. Vidare har vi funnit att miR-34c har tumörhämmande egenskaper genom sin påverkan på celltillväxt, celldöd, migration och invasion.

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)