Climate Change after the International : Rethinking Security, Territory and Authority

Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Vad innebär politik efter det internationella? Många samtida perspektiv på internationell politik konvergerar i synen på 'det internationella' som en överspelad idé, men divergerar i synen på vilken typ av politik som växer fram i dess ställe. Den moderna staten har varit avgörande för betydelsen av säkerhet, territorialitet och auktoritet - begrepp konstituerande för idén om det internationella, men som inte nödvändigtvis måste vara knutna till staten. Johannes Stripple kritiserar härvidlag traditionell statscentrerad teoribildning inom internationella relationer och konkretiserar resonemanget genom en empirisk analys av global klimatförändring. Med utgångspunkt i vad som kallas en 'processfilosofi' ges i avhandlingen nya perspektiv på säkerhet, territorialitet och auktoritet, där dessa begrepp ses som aktiviteter snarare än saker, som verb snarare än substantiv. Författaren visar hur en mångfald av säkerhetiserings-, territorialiserings- och auktoriseringspraktiker är synliga i klimatfrågan och går därmed bortom det traditionella studiet av 'internationell miljöpolitik' som en specifik underavdelning inom internationella relationer.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)