Seen, or unseen? The portrayal of Women in historical scholarship in Sweden from 1890 to 1995

Detta är en avhandling från Agneta Ljungh, Department of History, Box 2074, 220 02 Lund

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Det finns en föreställning att kvinnor tills nyligen varit åsidosatta inom historieforskningen, något som hävdats bland annat inom kvinno- och genderteoretisk forskning. Mot bakgrund av en genomgång av svenska avhandlingar i historia argumenterar jag för att utvecklingen måste ses i ljuset av historieforskningens utveckling. Det finns en relation mellan vilka fenomen forskare uppmärksammar och den kontext berättelserna tillkommer i. Inte minst påverkas kunskapsproduktionen av forskningspolitiska åtgärder. Vad som uppfattas som "intressant" forskning varierar över tid. Fram till 1970-talet är det aktörsperspektivet och fokus på den politiska historien som präglar merparten av avhandlingarna, vilket resulterar i ett ointresse för könsskillnader. De samhällshistoriska och mer strukturinriktade studier som allt mer kommit att prägla historieforskningen från 1970-talet och framöver, får emellertid till effekt att olika sociala kategorier, exempelvis socialgrupp och kön, börjar noteras. Dock är det först i och med att kvinnoforskningsfältet etableras på allvar, vid 1980-talets mitt, som kvinnors situation börjar problematiseras i större utsträckning. Studien handlar på det sättet inte bara om hur kvinnor har skildrats i svenska avhandlingar i historia, utan också om hur historieforskningen har omformats under drygt hundra år.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.