Growth Intentions and Communicative Practices - Strategic Entrepreneurship in Business Development

Detta är en avhandling från Lund Business Press

Sammanfattning: Tillväxtintentioner och kommunikativ praktik Strategiskt entreprenörskap vid företagsutveckling Denna avhandling fokuserar på entreprenörers “will and skill”, d.v.s. viljan och den kunskap och färdighet som entreprenören har vid start och utveckling av ett företag. Med vilja avses entreprenörens tillväxtintention och med kunskap och färdighet avses kommunikationen mellan entreprenören och olika intressenter. Studiens övergripande syfte är att undersöka hur entreprenörer tänker och talar om tillväxt samt hur de agerar i den kommunikativa praktiken för att uttrycka sina tillväxtintentioner med syfte att anskaffa resurser till sina företag. För att uppfylla syftet har fyra empiriska studier genomförts. Det empiriska materialet består av intervjuer med, observationer (skuggning) av och enkäter till svenska entreprenörer. Perspektivisk Textanalys (PTA) har använts för att analysera tillväxtintentionerna. Den institutionaliserade tillväxtkaraktären tar sig uttryck i dels en vinnarbild, dels en hotbild. Pragmatisk tillväxt identifieras som entreprenörens skapande av utrymme. Det handlar om utrymme för idéförverkligande, pengar & status och/eller för säkerhet & kontroll. Analysen av den kommunikativa praktiken resulterade i sex kategorier av kommunikativt beteende i företagsstarten: (i) från ingen till någon, (ii) från liten till stor, (iii) från oerfaren till erfaren, (iv) från en roll till en annan roll, (v) från ensam till nätverksmedlem samt (vi) från tystnad till konversation. Entreprenörerna påvisar fokus på andras behov, öppenhet och anpassning i sin kommunikation med olika intressenter. De entreprenörer som har tidigare erfarenhet från entreprenörskapsutbildning uttrycker i större utsträckning öppenhet och anpassning i sin kommunikation. De empiriska exemplen på kommunikativt beteende har resulterat i en modell över entreprenörers kommunikationsstrategier med innehållscentrerad, beteendecentrerad och anpassningscentrerad kommunikationsstrategi. Entreprenörers ”will and skill”, vilja och färdighet, med fokus på kommunikationsstrategier i starten av ett företag, är en central del inom ramen för strategiskt entreprenörskap.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.