Barns estetiska läroprocesser : atelierista i förskola och skola

Sammanfattning: Häikiö har sin utgångspunkt i konst- och bildvetenskap och beskriver barns estetiska läroprocesser utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv. Reggio Emilias pedagogiska filosofi utgör en grundläggande utgångspunkt i avhandlingen. Bildpedagogiska praktiker beskrivs genom fallstudier gjorda i Sverige och jämförelser med verksamheter i Italien och i Finland. Atelieristans bildpedagogiska arbete med barnen i ateljé står i fokus och rollen som pedagogisk handledare eller pedagogista presenteras. Reggio Emilia-förskolornas barnsyn, verksamhet med dokumentation, pedagogiska miljöer och förhållningssätt beskrivs och analyseras. I avhandlingen beskriver, analyserar och granskar Häikiö den pedagogiska praxis som ligger bakom dokumentationen som medvetandegörande metod. Utvecklingspsykologen Lev Vygotskijs fantasibegrepp bildar avhandlingens teoretiska bas. Häikiö lyfter fram fantasin som en avgörande del i ett barns utveckling utifrån Vygotskijs teori om fantasin som medvetandeform. Minnets och föreställandets komplementära funktion antas här utgöra en förutsättning för barns lärande.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.