CLEFT LIP AND PALATE IN ADOLESCENCE IDENTIFYING VARIABLES RELATING TO PSYCHOSOCIAL CONCERNS

Detta är en avhandling från Reconstructive Surgery

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Det kan finnas en risk för att enskilda individer med läpp-käk-gomsplalt (LKG) kan möta problem ur psykosocial synpunkt som en konsekvens av den medfödda avvikelsen. LKG är en av de vanligaste medfödda avvikelserna och sett ut den synpunkten synes det viktigt att närmre undersöka detta antagande. Detta leder till den viktiga frågan om det är LKG-spalten som sådan som är avgörande eller om det även finns andra faktorer i bilden som spelar roll. Även om psyklogiska och funktionella aspekter som är direkt relaterade till spalten kan vara viktiga, så valde vi att inom föreliggande arbete också belysa andra faktorer som skulle kunna bidra till en försvårad anpassning ur psykosocial synpunkt för den enskilde. Följande studier genomfördes därför: I studie I fyllde 55 ungdomar (17 till 20 år gamla) med LKG och 33 ungdomar (16 till 19 år gamla) utan LKG i två enkäter; Tennessee Self-Concept Scale som uppskattar självkänsla, och Eysenck Personality Questionnaire Inventory som uppskattar introversion. I studierna II&III analyserades avidentifierade data angående fysiska karaktärer (vikt, längd, body mass index, muskel styrka) samt generell intellektuell kapacitet från mönstringsregistret under åren 1991 ? 1997. Materialet inkluderade 335 män med läppspalt med eller utan gomspalt och 88 med gomspalt. Dessa jämfördes med en kontroll grupp på 272 879 män utan spalt. I studie IV analyserades avidentifierade data angående utbildningsresultat (avgångsbetyg, matematik, Engelska, Svenska, idrott, medelbetyg) vid avgång från grundskolan. Födelseregistret (1973-86) länkades därvid med betygsregistret och 651 ungdomar med läppspalt, 830 med LKG-spalt samt 511 med gomspalt kunde jämföras med en kontroll grupp på 1 249 404 ungdomar utan spalt. Allt som allt noterade vi att ungdomar med LKG-spalt har en normal till en hög självkänsla och ingen märkbar skillnad i introversion (I). LKG påverkar de fysiska karaktärerna, särskilt inom gomspaltgruppen där vikt, längd, och muskelstyrka hade lägre mätvärden (II) och den något lägre prestationen i grundskolans idrottsämne kan ha samband med detta (IV). Den generella intellektuella kapaciteten (III) stödjer tidigare observationer att ungdomar med gomspalt som grupp betraktad har vissa kognitiva svårigheter medan den akademiska förmågan (IV) påverkade förmågan att hävda sig akademiskt påverkade alla inom LKG i någon utsträckning.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)