Chef i en högpresterande kultur Implementering av ett globalt managementkoncept i lokala organisationskulturella kontexter

Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

Sammanfattning: Avhandlingen studerar styrningsprinciper i globala managementkoncept samt hur de översätts av chefer på lokal nivå. En fallstudie har genomförts i ett svenskt utlandsägt företag där managementkonceptet Högpresterande kultur har införts i koncernens samtliga länder.Högpresterande kultur är ett globalt nyrationellt managementkoncept med ökad prestation och individualisering i förgrunden. Men konceptet förordar även medbestämmande och självutveckling.Av resultatet framgår att i kraven från managementkonceptets styrningsprinciper uppstod en krock som synliggjorde olika dimensioner av kulturella lager med värderingar som cheferna omfattades av, i en och samma organisation. Organisatoriska identiteter på skilda nivåer och funktioner, med skillnader i värderingar, påverkade hur cheferna översatte och hanterade managementkonceptet. Även utlandsägandet var av betydelse för genomslaget.Cheferna tog till sig styrningsverktygen då de gav sken av medarbetarorienterade styrningsprinciper. En krock uppstod dock med ledarcentrering inbäddad i konceptets verktyg.Chefernas val att gå emot konceptets styrningsprinciper skulle kunna tolkas i enlighet med en modern individualism. Den säger att människor i allt högre utsträckning ifrågasätter rigida och hierarkiska auktoriteter, samt tar egna initiativ och gör egna bedömningar i arbetet. Den moderna individualismens värderingar skulle således kunna stå som en motkraft till nyrationalistiska styrningsprinciper. 

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)