Fractional moving blood volume in fetal organs estimated using power Doppler ultrasound

Detta är en avhandling från Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Energidoppler (eller power Doppler som det populärt brukar kallas) är en metod att mäta blodflöde. Över en ”normal” ultraljudsbild som visar anatomin, kan man skriva över områden där blod rör sig med en avvikande färg, vanligtvis för energidoppler en skala mellan svart-rött-orange till gult. I den föreliggande avhandlingen har lungor hos foster undersökts, och en energidoppler-bild av en lunga kommer därför att se ut som ett träd av orange-gula blodkärl. Med enegidoppler får man dock ingen information om hastigheten utan bara mängden blod som rör sig. I princip kan dock tolka bilden som att om många blodkärl syns, då är blodflödet högt, och om man bara kan se ett fåtal kärl, är flödet mindre. Ett problem är dock att signalen blir beroende av undersökningsdjupet, med andra ord på vilket djup det aktuella blodkärlet befinner sig. Denna avhandling har undersökt en metod för att kompensera Dopplersignalen för detta djupberoende. Den första artikeln i avhandlingen är en undersökning av metodiken för att ta bra och jämförbara bilder mellan olika patienter. En ultraljudsbild visar ett anatomiskt plan (tvärsnitt) av patienten, och i denna studie visades att ett lämpligt plan att alltid undersöka, är det plan där man samtidigt kan se lungvävnad och alla fyra kamrar i hjärtat. Eftersom alltid samma anatomiska plan undersöks, minskar variationen mellan olika undersökningar. Speciellt visades här att det inte spelar någon roll om väster eller höger lunga undersöks, om bilden tas i den fas när hjärtat pumpar som mest (systole) eller i vilofasen (diastole). Vidare visades att metoden verkligen kompenserar för djupberoendet. Den andra artikeln visar i djurförsök att det djupkorrigerade måttet är nära relaterat till blodflöde, och dessutom att det är bättre relaterat till blodflöde än måttet utan djupkorrektion. Den tredje artikeln undersöker om olika operatörer mäter olika värden. Idealt skall två olika operatörer mäta samma värde, men något annorlunda vinkel på ultraljudsgivaren kan till exempel göra att värdena inte helt överensstämmer. Studien visar en mycket bra samstämmighet mellan de två operatörerna. I den fjärde artikeln visas att foster som lider av tillväxthämning, har ett lägre blodflöde i lungorna. Detta är möjligen en effekt av att blodflöde prioriteras till exempelvis hjärnan och andra viktiga organ om blodtillförseln minskar av olika anledningar. Spridningen i mätvärdenavar mindre med djupkorrigerade data än utan korrektion. Den femte och sista artikeln är en djurstudie som visar att det djupkorrigerade energidopplermåttet (kallat FMBV) är mycket nära relaterat till nivån av kortisol i blodet. Kortisol är en signalsubstans som förbereder kroppen för stress, på liknande sätt som adrenalin. En intressant slutsats är att FMBV relaterar till kortisolnivån bättre än andra ultraljudsbaserade mått som används idag, såsom exempelvis undersökning av blodflödeshastigheter. Dessutom var FMBV mycket nära relaterat till medelblodtrycket. Slutsatsen är att FMBV är ett mått som kan användas för att bedöma blodgenomströmning i inre organ, speciellt hos foster.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.