Empowering The State Support for State Intervention in The Baltic States and Poland

Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

Sammanfattning: Den centrala frågan för avhandlingen är synen på staten i fyra östeuropeiska länder. Övergången till demokrati i den delen av Europa har ofta kännetecknats av djup misstro mot politiker och ibland misstro mot det politiska systemet som sådant. Bland annat har lågt valdeltagande tolkats som symptom på de ovan nämnda problemen. Innebär misstron mot det politiska etablissemanget och det politiska systemet att statens handlingsfrihet som reglerande (intervenerande) aktör begränsas? Är statens förmåga att uppfylla sina funktioner som reglerare och tjänsteproducent direkt kopplat till den uttryckliga tilltron till statens politiska, demokratiska maktfördelning? Avhandlingen tar upp dessa frågor och går därmed utöver de vanliga studierna av demokratisering, där medborgarnas tilltro till demokratin brukar främst stå i fokus. Data från de tre baltiska länderna samt Polen tycks visa att ett eventuellt samband mellan medborgarnas uttryckliga tilltro till statens politiska sfär och deras uppfattning om dess rättmätiga roll som reglerare är mycket mer komplicerat än man skulle kunna förvänta sig. Statens legitima roll som den intervenerande aktören inom två policyområden – miljöskydd och som bekämpare av alkoholmissbruk – tycks ohotad i alla de undersökta länderna, oavsett medborgarnas tilltro till den politiska sfären, eller bristen därav. Detta öppnar ett nytt perspektiv på statens folkliga förankring i dessa länder och ger upphov till nya frågor när det gäller studier av statens legitimitet.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)