Tre perspektiv på förväntningar och förändringar i samband med införande av informationssystem

Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

Sammanfattning: Vad är det vi inte upptäcker i implementeringsprojekt? Varför? Vilka är skälen till oväntade och oplanerade konsekvenser? Det finns inga enkla samband mellan satsningar på IT och t ex produktivitet. För att bättre förstå dessa samband behövs begrepp och teorier för att beskriva dem. Införande och användning av IS genererar förändringar i handlingar, rutiner och sociala processer. Både när vi genomför och ser tillbaka på systemimplementeringar brukar utgångspunkten vara planeringsperspektivet: planering, riskanalys och uppföljning mot plan. Detta perspektiv förbiser t ex ofta skilda förväntningar på förändring som kan omkullkasta projektplanerna, lärande i organisationer och aktörsgruppers betydelse i projektet. I studien prövas därför tre olika perspektiv för beskrivning och analys. De tre perspektiven handlar om att betrakta processen från tre utgångspunkter för att nå en bättre förståelse för oväntade förändringar och avvikelser som inträffar i samband med införande och användning av stora system som berör många människor. Tre perspektiv ger en god bild av processen, dess innehåll och dynamik och i studien fångas vad som rör sig i människors tankar och hur detta inverkar vid interaktion med kollegor, medarbetare, partners m fl. Tre perspektiv ger också tydlighet åt samverkan mellan teknik i form av stora datasystem och användande människor. Planeringstraditionsperspektivet fokuserar på aktiviteter i förhållande till planen: uppföljning av planen, avvikelser från planen, hur den kan förbättras och framgångsfaktorer i lyckade projekt. Detta var det dominerande perspektivet hos aktörerna i fallstudien. Struktureringsperspektivet ser individen som en del i ett socialt sammanhang av meningsskapande, dominering och legitimerande. Perspektivet lyfter fram hur aktörers olika föreställningar om verksamheten, förändring och den egna rollen i helheten ger upphov till handlingar och konsekvenser som ofta är annorlunda än de som finns i krav- och projektdokument. I aktörsnätverksperspektivet, står handlingar i centrum, handlingar som utförs av aktörer, som relaterar till andra aktörer i nätverk. Aktörer är inte bara människor, utan även mänskliga skapelser som affärssystem. Centralt är aktörers drivande av intressen och hur de försöker värva och låter sig värvas till nätverk. Avhandlingen ger rika bilder av perspektiven på implementering och användning, med skilda förklaringar och förståelser av processen att implementera och använda ett affärssystem, och av skillnader mellan förväntningar och inträffade förändringar. Användning av affärssystem påverkar verksamheten i hög grad. Det förändrar individerna in i nya arbetssätt eller håller kvar gamla trots behov av ständiga förbättringar. Avhandlingen ger grund för nya sätt att kommunicera i införandeprojekt, visar skillnader i intressen och föreställningar tillsammans med olika förutsättningar för styrning och styrbarhet, tecknar systemet som medaktör mer än tekniskt verktyg. 

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.