Uppfattningar av god omvårdnad : - en fenomenografisk studie

Detta är en avhandling från Åbo Akademi, Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: I den svenska lagstiftningen (Hälso- och sjukvårdslagen, 1983, 1985) som reglerar hälso- och sjukvårdens verksamhet framhålls humanistiska värderingar. Den vårdideologi som gäller i Sverige är att kunna vårda utifrån en helhetssyn. Sjuksköterskorna som ansvariga för omvårdnad, dvs. "nursing", anses behöva förändra sina kunskaper, attityder och värderingar för att detta ska kunna ske (Socialstyrelsens författningssamnling, SOSFS, 1990:15). Detta kan beskrivas som en konflikt mellan hur omvårdnad anses vara och hur den borde vara. Om omvårdnad som den är bestäms av sjuksköterskors uppfattningar måste dessa beskrivas. Uppfattaningar som kan identifieras som den "outtalade grunden" (Marton, 1978, 1981, 1990) för våra attityder, värderingar och handlingar och kan identifieras i allt som uttrycker människors tankeprocesser, från språk till skrift eller handling.Denna undersökning är till sin karaktär deskriptiv. Utgångspunkten för studien är induktiv. Materialet för denna kartläggning har insamlats på olika sätt genom intervjuer, granskning av offentliga dokument som i Sverige reglerar sjuksköterskors ansvarsområde, litteratur med relevans för omvårdnadsutvecklingen i Sverige samt vad fyra omvårdnadsteoretiker över tre decennier beskriver som god vård. Materialet har utifrån ett fenomenograftiskt perspektiv analyserats med avseende på vilka kvalitativt skilda uppfattningar det ger uttryck för:God omvårdnad är något som enbart sjuksköterskor kan ansvara förGod omvårdnad är ett gemensamt ansvarGod omvårdnad är att möjliggöra patientens eget ansvarResultatet speglas mot ett i Sverige officiellt ställningstagande för vad god omvårdnad borde vara mot en autonom vårdvetenskaps teoretiska referensram (Eriksson, 1991), dvs. "caring", som gestalt mot gestalt.Kunskapsintresset är att försöka tydliggöra och benämna sjuksköterskors erfarenheter av vård och därigenom förändra förståelse för god omvårdnad som fenomen. Förhoppningsvis kan detta utgöra underlag för reflektion och diskussion för att möjliggöra en utveckling av svensk vård och omvårdnad.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.