Modern inhalation agents and effects of anaesthesia equipment during low-flow anaesthesia

Detta är en avhandling från Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Lund

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Lågflödesanestesi (reducerat färskgasflöde till 1,0 l/min) har fördelar genom att minska gaskostnader, reducera gasutsläpp till atmosfären samt öka befuktningen i andningsvägarna. Anestesiologin har under 1990-talet tillförts två nya inhalationsmedel, desfluran och sevofluran. Dessa båda nya inhalationsmedel skiljer sig från de tidigare främst genom sin lägre löslighet i blod vilket ökar inhalationsmedlets styrbarhet och därmed lämpligheten i lågflödesanestesi. Sevofluran interagerar tyvärr med innehållet i koldioxidabsorbern (sodalime) och det kan bildas toxiska metaboliter (compound A) som vid vissa nivåer har visat sig ge njurskador i djurförsök. Eftersom tidigare studier påvisar ett samband emellan koldioxidabsorberns temperatur och bildandet av compound A var syftet i delarbete I att utvärdera om större tidalvolymer med hjälp av en variabel dead-spaceslang, utan att påverka den endtidala koldioxid- koncentrationen, kunde påverka temperaturen i koldioxidabsorbern. En nackdel med låg- och minimalflödesanestesi (reducerat färskgasflöde till 0,5 l/min) är att den alveolära koncentrationen inte är densamma som inställd koncentration på förgasaren. För att bättre förstå farmakokinetiken vid desfluran- och sevoflurananestesier i ett lågflödessystem ville vi undersöka gaskoncentrationerna i förhållande till förgasarinställningen i arbete II-III. I delarbete IV utvärderades kroppstemperatur samt absolut och relativ fuktighet i andningsluften, med och utan värmefuktväxlare i kombination med lågflödesanestesi. Eftersom tidigare studier påvisar både negativa och positiva resultat vad beträffar värmefuktväxlarnas förmåga att bibehålla kroppstemperaturen under operation på vuxna patienter, var detta ett andra delmål i arbete IV. Sammanfattningsvis har delarbete I givit oss kunskap om ett enkelt sätt att reducera temperaturen i koldioxidabsorbern genom tillägg av ett ökat apparatdead-space. Absorbertemperaturen reducerades ifrån 44,8 till 37,5 °C vid ett färskgasflöde på 1,0 l/min. Farmakokinetiken hos desfluran och sevofluran i vårt lågflödessystem har samma karaktäristika som i andra system för lågflödesanestesi av typ bag-in-bottle. Vid ett färskgasflöde på 1,0 l/min fanns signifikanta skillnader mellan inspiratoriska och alveolära koncentrationer. Delarbete II visade att desfluranets låga löslighetskoefficient medgav att förgasarinställningen, efter en denitrogeneringsperiod på 5 minuter med 4,5 liters färskgasflöde, kunde bibehållas oförändrad vid en anestesi tid upp till 2 timmar. I delarbete III användes sevofluran med samma denitrogeneringsperiod och med samma färskgasflöde. Resultaten indikerar att, förgasarinställningen med sevofluran troligtvis måste korrigeras efter denitrogeneringsfasen för att anestesin inte ska bli för ytlig. I delarbete IV ökade klimatiseringen av anestesigaserna vid användande av värmefuktväxlare upp till färskgasflöden på 6 l/min. Dock sågs ingen påverkan på kroppstemperaturen under en tvåtimmars anestesi, även om värme-fuktväxlaren kombinerades med lågflödesanestesi.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.