Granulation and recycling of polymers

Detta är en avhandling från Division of production and materials engineering

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Produkter bestående av polymera material produceras i allt större omfattning. Materialen används därför i fler tillämpningar där deras specifika egenskaper kommer till användning. Materialens förmåga att modifieras för att passa en specifik tillämpning motiverar materialgruppens ökade betydelse. Idag används polymera material mer eller mindre i alla branscher t.ex. transport, förpackning, bygg, sjukvård, försvar, kemiteknisk industri, verkstadsindustri, jordbruk samt sport och fritid. Den stora bredden på användningsområden innebär att materialen oftast modifieras med en rad olika tillsatser för att uppnå de krav som ställs på de aktuella produkterna. Trots det breda tillämpningsområdet står endast ca 10 polymerer för merparten av använd mängd material. Behovet av ett granulerbarhetsbegrepp har vuxit fram då kraven på sönderdelningsutrustningen har ökat i betydelse. Behovet har därför också medfört ökade krav på optimering av granuleringsprocessen. Nuvarande och förväntade bestämmelser och krav medför att allt flera material måste materialåtervinnas och därigenom sönderdelas mekaniskt, vilket ger upphov till en ökad mängd av olika arbetsmaterial som i sin tur ställer olika krav på sönderdelningsutrustningen. Förutom rena termoplaster kommer antalet kompositmaterial att öka. I takt med detta ökar kraven på det producerade materialet. De tekniska, ekonomiska och miljömässiga faktorerna på granuleringsprocessen blir allt viktigare och granuleringsutrustningen likställs med övrig processutrustning. Granuleringsutrustningen skall kunna integreras med övrig processutrustning, vilket ställer krav på t.ex. arbetsmiljön, buller och damm. Alla efterföljande processer påverkas av granuleringsarbetet, vilket medför kostnader och miljöpåverkan. Genom att bereda materialet på ett gynnsamt sätt kan ett större applikationsområde täckas in, vilket ökar sannolikheten för att avfallsströmmen materialåtervinns. Genom att skapa ett granuler-barhetsbegrepp kan en optimering av granuleringsprocessen göras med hänsyn till resultatet från granuleringen. Granulerbarhetsbegreppet är ett viktigt verktyg då olika arbetsmaterials reaktion på sönderdelningsprocessen skall bedöms vid optimala förutsättningar. Eftersom det i många beredningsprocesser ingår ett sönderdelningssteg är det viktigt att kunna utföra en teknisk, ekonomisk och miljömässig bedömning av sönderdelningen.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.