Konstruktion av genus i rätten och samhället : en tvärvetenskaplig studie av svenska kvinnors rätt till jämställdhet i ett formellt jämlikt rättssystem

Detta är en avhandling från Iustus

Sammanfattning: I avhandlingen belyses den inneboende konflikt som finns mellan de två snarlika begreppen jämställdhet och jämlikhet. Detta görs genom att fokusera på svenska kvinnors rätt till jämställdhet i ett formellt jämlikt rättssystem ur ett tvärvetenskapligt feministiskt perspektiv. Det betyder att även om jag har tagit min utgångspunkt i den svenska jämställdhetslagen har jag inte gjort en rättsdogmatisk studie i syfte att fastställa gällande rätt. I stället har jag valt att ställa frågan om och i så fall hur och på vilket sätt som det omgivande samhället påverkar såväl den praktiska efterlevnaden vid enskilda arbetsplatser som domstolens tillämpning av lagen. Jag har valt att belysa denna fråga utifrån den mer konkreta frågan om det finns sociala normer som konstruerar genus i rätten och samhället. Härvid har jag således belyst både jämställdhetsarbetet vid enskilda arbetsplatser och arbetsdomstolens argumentering i mål om lönediskriminering.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.