Grupparbetsbedömning på individnivå : Gymnasielärares möjligheter och utmaningar

Sammanfattning: Avhandlingens syfte är att öka kunskapen om och förståelsen av gymnasielärares möjligheter och utmaningar med att genomföra grupparbetsbedömning på individnivå av elevers kunskaper och förmågor utvecklade i samarbete. Fokus är på om och i så fall hur lärares perspektiv förändras i samband med genomförandet av en grupparbetsuppgift i klassrummet som inkluderar lärares grupparbetsbedömning på individnivå. Syftet med avhandlingen besvaras genom en kvalitativ forskningsansats. Avhandlingen omfattar fyra empiriska delstudier. Den första delstudien, en systematisk litteraturgenomgång omfattade 83 publikationer. Den andra och tredje delstudien baserades på 12 intervjuer med sex gymnasielärare. Den fjärde delstudien, baserad på 24 videoobservationer av sex gymnasielärare. Avhandlingens resultat visar att tidigare forskning om grupparbetsbedömning har fokuserat på att särskilja vem som bidragit med vad vid grupparbete. Fokus har legat på elevers sociala förmågor och grupprocesser snarare än bedömning av elevers kunskaper och förmågor. Utmaningar lärare beskriver med grupparbetsbedömning är att kunna särskilja enskilda prestationer från gruppens. Att kunna särskilja elevers individuella kunskaper och förmågor hänger också samman med att kunna skaffa ett underlag för grupparbetsbedömning, vilket är avgörande för att få både validitet och reliabilitet i bedömningen. En specifik utmaning med grupparbetsbedömning är att tillgodose dess tudelade syfte att både kunna genomföra bedömningar av god kvalitet och samtidigt stödja gruppers samarbete. Genom att använda en metod för individuell grupparbetsbedömning med muntliga tvärgruppspresentationer kan lärare samla underlag för elevers individuella kunskaper och förmågor och samtidigt stötta gruppers samarbete vid grupparbete. Vid muntliga tvärgruppspresentationer är interaktion mellan lärare och elever och mellan elever viktigt för att kunna möjliggöra ett underlag för bedömning av elevers individuella kunskaper och förmågor. För att interaktion ska uppstå krävs det att läraren tar en aktiv roll vid tvärgruppspresentationer och stimulerar med frågor och reflektioner.  

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.