Indirect effects of river regulation consequences for landbirds of reduced numbers of aquatic insects

Detta är en avhandling från Umeå : Ekologi, miljö och geovetenskap

Sammanfattning: Abstrakt: Jag har undersökt hur älvreglering påverkar mängden knott (Tvåvingar: Simuliidae) längs flera norrlandsälvar och vilka konsekvenser denna påverkan får för den landlevande fågelfaunan. Studien visar att utbyggnad av älvar har en negativ effekt på mängden knott. Det fanns sju gånger högre tätheter av knott längs "orörda älvar" jämfört med utbyggda älvar.Skillnaden i antal knott mellan älvtyperna var mycket större för knotthanar än för knotthonor, vilket förklaras av att honorna är rörligare eftersom de flyger och letar efter blod. Knott lever av blod från ett flertal däggdjur och fåglar och visar en stor variation i värd-specificitet mellan olika arter. Jag fann en högre frekvens av haemosporida blod parasiter (Leucocytozoon) i fåglar längs "orörda" Vindelälven jämfört med den reglerade Umeälven. Detta mönster stämmer väl överens med tätheten fågelparasiterande knott som är lägre längs Umeälven. Knott attackerade främst värdar som var stora och vanliga. Fågelsamhällets sammansättning skiljde sig mellan orörda och utbyggda älvdalar. Tätheten av icke insektsätande fåglar tenderade att minska, efter häcksäsongen, längs orörda älvar medan den ökade längs utbyggda älvar. Den insektsätande fågeln svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca Pallas) uppvisade större häckningsframgång längs orörda älvar jämfört med utbyggda älvar. Detta är förmodligen en effekt av den större mängden insekter som finns längs orörda älvar.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)