Development of traffic conflicts technique for different environments: A comparative study of pedestrian conflicts in Sweden and Jordan

Detta är en avhandling från Department of Technology and Society, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Syftet med denna studie är att förbättra den nuvarande svenska konflikttekniken [TCT] inom området fordon - fotgängarekonflikter. Den nuvarande definitionen av konflikters allvarlighetsgrad verkar ge färre allvarliga konflikter än den borde, särskilt när den relevanta trafikanten (RRU) är en fotgängare. Ett annat mål är att tillämpa den svenska konflikttekniken i Jordanien som en metod för att utvärdera trafiksäkerhet i korsningar. Skillnaden i konfliktperception mellan de två länderna undersöks i denna avhandling. Studien baserades på insamlade data (olyckor, konflikter och trafikflöden) från utvalda korsningar, med och utan signalreglering, i tätortsområden (20 korsningar i Sverige och 22 korsningar i Jordanien). Alternativa definitioner av konflikter och RRU validerades gentemot den nuvarande definitionen av allvarliga konflikter. Resultaten indikerade att den nuvarande definitionen av allvarliga konflikter kan förbättras. Den mest valida definitionen av konflikter för icke signalreglerade och signalreglerade korsningar samt för båda korsningstyperna tillsammans erhölls genom att flytta det nuvarande tröskelvärdet för allvarliga konflikter i riktning mot det mer allvarliga hållet i tid till olycka - hastighetsdiagrammet med 0,25 sekunder. Den nuvarande definitionen av RRU (den trafikant som agerade avvärjande och var utsatt för den minst allvarliga situationen) gav den mest valida definitionen för icke signalreglerade korsningar. Den höga definitionen av RRU (den trafikant som i situationen orsakade den högsta allvarlighetsgraden, dvs. föraren) gav den mest valida definitionen för signalreglerade korsningar. Undergrupper av konflikter bildades genom att utifrån den nuvarande definitionen av konflikter exkludera konflikter som innehöll RRU enligt den höga definitionen som körde med en hastighet lägre än 20 km/h. De gav olycksprediktioner som de från den mest valida definitionen av konflikter, särskilt för icke signalreglerade korsningar. Resultaten indikerar att den mest valida definitionen i Jordanien inte är den mest valida definitionen i Sverige. Några konfliktdefinitioner har dock en hög validitet för icke signalreglerade korsningar i båda länderna. Tekniken måste ta hänsyn till lokala förhållanden för att vara tillämpbar i andra länder. Enligt denna studie krävs det åtminstone att man fastställer lokala omvandlingsfaktorer mellan olyckor och konflikter, om tekniken skall användas för olycksprediktering. Slutligen, trafikanters perception av konflikter är olika i de två länderna.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.