Barns estetiska läroprocesser; Atelierista i förskola och skola : Acta Universitatis Gothoburgensis, Art and Architecture, nr 24. Göteborgs universitet

Sammanfattning: Barns estetiska läroprocesser behandlas i denna avhandling utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv med utgångspunkt i konst- och bildvetenskap. Avhandlingen är ett bidrag till forskningen på det bildpedagogiska fältet både nationellt och internationellt. En bildpedagogisk praktik beskrivs utifrån fallstudier gjorda inom förskola och skola i Sverige och jämförs med liknande verksamhetet främst i Italien men också i Finland. Avhandlingen presenterar arbetet som bildpedagog/atelierista och pedagogisk handledare/pedagogista utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Denna pedagogiska filosofi återfinns som en grundläggande utgångspunkt i arbetet. I avhandlingen beskrivs och analyseras deras verksamhet, ateljéarbete, dokumentation, pedagogiska miljöer och förhållningssätt liksom barnsyn. Avhandlingens teoretiska bas finns hos utvecklingspsykologen Lev Vygotskij vars fantasibegrepp och tankar kring minnets och föreställandets komplementära funktion antas utgöra en förutsättning för barns lärande. Utifrån Vygotskijs teori om fantasin som medvetandeform lyfts detta fram som en avgörande del i pedagogisk utveckling och dokumentation beskrivs som en metod för att medvetandegöra pedagogisk praxis.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.