Krian i förvandling : uppsatsämnen och skrivanvisningar för läroverkets svenska uppsatsskrivning

Detta är en avhandling från Scandinavian Languages

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Uppsatsskrivningen i läroverket har ofta beskrivits på ett negativt sätt: ensidig ämnesgivning, onaturliga skrivsituationer och bristfällig förberedande undervisning. Syftet med denna avhandling är att ta reda på om denna bild av praktiken haft en motsvarighet i teorin eller om det i stället funnits mer ambitiösa och varierade mål för skrivträningen. De material som redovisas är läroplaner, uppsatsämnen från studentexamen och läroböcker av olika slag. Tidsperioden sträcker sig från början av 1800-talet till 1960-talet. De uppsatsämnen och skrivanvisningar som ingår i dessa material har delvis en begränsad inriktning på fackämnen, dispositionsscheman och språkriktighet. Framförallt i läroböckerna, men även i de båda andra delmaterialen, möter vi dock även en mer omfattande och nyanserad skriv-pedagogik. Här presenteras uppsatsämnen av vitt skilda slag och här görs indelningar i olika uppsatstyper som utgår från genre eller fram-ställnings-sätt. Här ges också utförliga anvis-ningar för det förberedande arbetet med ämnesanalys, stoffsamling och disposition. Denna skrivpedagogik har en tydlig anknytning till den retoriska traditionen under hela 1800-talet, men även under resten av perioden kan vi urskilja vissa spår och mer allmänna likheter. Från 1930-talet och framåt sker förändringar som pekar fram mot de skrivuppgifter som gavs i de centrala proven efter läroverksperioden.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.