Om ansvar : ansvarsföreställningar och deras betydelse för den organisatoriska verkligheten

Detta är en avhandling från Lund University Press

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Ansvar är ett ord som både praktiker och forskare ofta använder. Det är ett centralt begrepp i organisatoriska sammanhang. Innebörden av begreppet är dock oftast för givet tagen. Om ansvar diskuterar betydelsen av för-givet-tagna begrepp och reflekterar över ansvarsbegreppets innebörd utifrån en granskning av såväl företagsekonomisk teori som praktik. De frågor som inledningsvis ställs är vilken innebörd som begreppet tilldelas i olika sammanhang och hur detta meningstilldelande påverkar organisatoriskt meningsskapande och handlande. Om ansvar innehåller redogörelser från fältstudier i tre bostadsföretag som på olika sätt tilldelat fastighetsskötarna ansvar för den dagliga skötseln av bostadsområden. Att se sig själv som ansvarig visar sig ha betydelse inte bara för den egna identiteten utan också för det dagliga handlandet. Dessutom påverkar det ansvariga förhållningssättet organisatoriska hierarkier och förändringen av organisationerna. På så sätt knyts organisatorisk förändring, begreppsbildning och handlande. Studien innehåller också analyser av ansvarsbegreppets ställning i klassisk företagsekonomi, förvaltningsteori samt feministisk teoribildning. Mot en huvuddiskurs av principiellt orienterade ansvarsbegrepp ställs en där det situationella - eller kontextuella - responderandet utgör grunden.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.