Integration av Förändringsmetoder : en modell för välgrundad metodintegration

Detta är en avhandling från Linköpings universitet

Författare: Ulf Seigerroth; Högskolan I Jönköping.; Informatik. Ihh; [1998]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Verksamheter har i dag ett stort behov av att snabbt kunna anpassa och förändra sig utifrån olika förutsättningar för att vara konkurrenskraftiga. För att dessa anpassningar och förändringar inte skall ske ostrukturerat tar man ofta stöd av metoder. Metoder ger riktlinjer och råd för hur man skall kunna uppnå önskade resultat. Det finns i dag ett antal olika metoder att välja mellan för att bedriva verksamhets- och systemutveckling. För att inte ”uppfinna hjulet” på nytt görs olika insatser att integrera olika metoder med varandra. Vid metodintegration är det viktigt att säkerställa, legitimera och skapa acceptans för metoder och deras användning, d v s utföra en välgrundad metodintegration. I denna studie görs detta genom att dela upp integrationsprocessen i två huvudaktiviteter, modellbaserad- och praktikbaserad metodintegration. Studien är utförd utifrån två perspektiv, processen att bedriva metodintegration och resultatet i form av den integrerade metoden.Arbetet grundar sig i forskningsprojektet, ”Förändringar, planeringssystem och informationshantering för bättre arbeten" som är ett samarbete mellan CMTO och Trätek. I detta projekt har förändringsmetoderna Förändringsanalys enligt SIMM och Protek integrerats med varandra. Resultatet av integrationen är en metod för verksamhetsutveckling anpassad för träindustrin. Projektet har genomförts som en tvådelad fallstudie, 1) modelleringsarbete där en metodhypotes i form av en skrivbordslösning har framställts och 2) prövning och tillämpning av metodhypotesen i två trävaruföretag.Resultatet av studien är en begreppsstrukturering av området metodintegration. Studien presenterar också en modell för välgrundad metodintegration som skall kunna användas i olika situationer där man skall integrera olika metoder med varandra.Arbetet är finansierat av Internationella Handelshögskolan i Jönköping samt Rådet för arbetslivsforskning.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.