Välja teknik? : Ungdomars röster om valet till gymnasiets teknikprogram

Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

Sammanfattning: Gymnasievalet är ett viktigt beslut i ungdomars liv. Den här avhandlingen handlar om ungdomars gymnasieval till teknikprogrammet och om hur de beskriver sina skäl till och omständigheter kring att deras val föll på det programmet. Studiens fokus har varit riktat mot vilka motiv som ungdomar framhåller som viktiga för sitt val. En central fråga har rört deras intresse för teknik och huruvida detta har haft för betydelse för deras val.Datainsamlingsmetoden som använts har varit semi-strukturerade intervjuer. Materialet omfattar tjugo intervjuer med ungdomar som studerar på teknikprogrammet vid två gymnasieskolor i Mellansverige. I analysen av intervjuerna har tematisk analys använts. Fokus i analysen är de beskrivningskategorier som representerar de övergripande teman som framkommit vid intervjuerna, det vill säga ungdomarnas egna röster.Studiens resultat baseras på ungdomarnas beskrivningar och visar att ungdomars gymnasieval är ett självständigt val men förknippat med osäkerhet där familjen har störst påverkan på ungdomarnas gymnasieval. Ett annat resultat är att personligt intresse för teknik i allmänhet och datorspel i synnerhet har betydelse för gymnasievalet liksom att valet av ett teknikprogram har samband med dess inriktningar och profiler, dvs. att programmets lokala inriktningar avgjorde det slutliga beslutet. Studien visar också att ungdomarna gjorde taktiska val, dels genom att välja bort ämnen som ansågs svåra att få höga betyg i, dels genom att välja teknikprogrammet som de bedömde var mindre studiekrävande än andra program som t.ex. det naturvetenskapliga.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.