OM FRISKVÅRDSPEDAGOGIK I ARBETSLIVET. : EN O/RÄTTVIS BETRAKTELSE

Detta är en avhandling från Högskolan i Gävle, Gävle

Sammanfattning: I fokus för detta arbete står friskvård inom arbetslivet som pedagogisk praktik med hälsoprofilsbedömning, en metod för undersökning och påverkan av människors hälsostatus och hälsovanor, som konkret exempel. En bakgrund till detta är framväxten av insatser för folkhälsa och den ökade betoning av friskvård inom arbetslivet som skett inom såväl privat som offentlig sektor. Friskvård handlar om människors levnadsvanor när det gäller kost, motion, stress, alkohol, tobak m.m.Hälsoprofilsbedömning och friskvårdspedagogik inom arbetslivet ses här ur två olika perspektiv. Ur det ena perspektivet behandlas verksamheten på dess egna villkor - som en metod att inom ramen för arbetslivet få till stånd ner hälsosamma livsstilar genom kontrakt mellan självständiga parter. Det andra perspektivet kan ses som kritiskt granskande. Här ifrågasätts premissema för hälsoprofilsbedömningen utifrån begrepp som makt och disciplinering. En inspirationskälla har därvid bland annat Michel Foucaults arbeten varit. Som empiriskt material för analysen används två avhandlingar som presenterar hälsoprofilbedömningen som metod.Ur dessa båda perspektiv erhålles två olika betraktelser om hälsoprofilsbedömning och friskvårdspedagogik inom arbetslivet - en rättvis och en orättvis. På basis av en kritisk pragmatisk ansats diskuteras möjligheten till ett samtal baserad på relationen mellan de båda betrakelserna.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.