Learning in Collaboration Academics’ experiences in collaborative partnerships

Detta är en avhandling från Lund : Lunds universitet. Pedagogiska institutionen

Sammanfattning: Det finns en pågående debatt, både i USA och i Europa om behovet att utveckla en bredare syn på akademisk kompetens och de olika aktiviteterna som den innefattar, bland annat det som kallas “tjänster riktade mot samhället”. I Sverige tar dessa samhällsorienterade tjänster formen av praktik orienterad involvering och samarbete med det omgivande samhället, i enlighet med den lagstiftning som reglerar högskolans verksamhet. Samarbete uppfattas ofta som en uppgift som ligger utöver utbildning och forskning; den kallas därför också “den tredje uppgiften”. Många akademiker, universitetslärare och forskare, är idag engagerade i olika former av samverkan. Avhandlingen fokuserar akademikers lärande i två olika sammanhang: samverkan med små och medelstora företag (SMF), och samverkan inom ramen för ett flervetenskapligt forskningsprogram vid Arbetslivsinstitutet (ALI). Resultaten från den första undersökningen visar att akademikerna lär sig olika strategier för att initiera, genomföra, fördjupa och vidareutveckla samverkan mellan högskolan och SMF. Resultaten visar också att akademikerna som är verksamma inom detta område behöver hantera den akademiska organisationens rigida strukturer, som varken uppmuntrar eller belönar dessa individers ansträngningar att samverka. Akademiker och praktiker i SMF kommer från olika arbetskulturer, med olika traditioner förknippade med språk och interaktion. Undersökningen visar dock att kontinuiteten i utbytet och dialogen skapar ett förtroende och kompetensutveckling för alla involverade parter, samt ett lärande i form av ny kunskap som är användbar både för akademin och för SMF. Tvärvetenskapligt samarbete håller på att bli en grundläggande del av all forskning, beroende på önskan att utforska problem och frågeställningar som inte är begränsade till ett enstaka ämnesområde, och behovet att lösa de problem samhället ställs inför. Den andra empiriska undersökningen fokuserar forskares lärande på arbetsplatsen inom ett flervetenskapligt forskningsprogram vid (ALI), samt deras samarbete med praktiker. Resultaten visar att det som akademiker lär i detta flervetenskapliga sammanhang är en fördjupad medvetenhet om perspektiven i deras egen och andras forskningsfält, samt en förstärkt nyfikenhet att lära mer. Lärandet innebär även att komma till nya insikter om deras eget lärande, och hur detta äger rum; hur det påverkar deras egen professionella utveckling, och att upptäcka - ibland överraskande – hur deras kompetens kan användas i nya forskningsområden. Samspelet mellan kunskap och erfarenhet hos forskare med olika ämnesbakgrund och med praktiker skapar ett sammanhang som kräver en annan typ av lärande for akademikerna, jämfört med deras inomdisciplinära arbete. Resultaten från båda undersökningarna ger en förståelse av hur akademiker upplever sitt lärande i samarbete med praktiker och andra forskare från olika ämnen. Det visar hur den holistiska kunskapsintegrationen som härrör från de tre akademiska funktionerna samverkan, undervisning och forskning, samtidigt bidrar till utveckling i arbetsmiljöer både inom och utanför akademin.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)