IT-relaterad verksamhetsförändring processer som formar växelspelet mellan utveckling och användning

Detta är en avhandling från Stockholm : Economic Research Institute, Stockholm School of Economics (EFI)

Sammanfattning: För att anpassa verksamheten till skiftande förutsätt­ningar och krav arbetar många företag kontinuerligt med olika utvecklingsinsatser. Dessa inbegriper ofta IT på ett eller annat sätt. När resultaten av dessa utveck­lingsinsatser ska användas i den operativa verksam­heten uppstår dock lätt nya utmaningar som man från början inte tänkt på. Hur dessa hanteras får stor be­tydelse för vilka effekter som insatserna i förlängningen leder till.I avhandlingen beskrivs och analyseras genomföran­det av tre utvecklingsinsatser på en resebyrå i termer av ett växelspel mellan utveckling och användning. Baserat på analysen av de studerade händelseförloppen utvecklas ett ramverk som beskriver hur IT-relaterad verksamhetsförändring kommer till stånd i ett samspel mellan tre generella förändringsprocesser: planerad utveckling, ramutveckling och improvisation. Vilka ef­fekter som utvecklingsinsatserna leder till påverkas av hur de utmaningar som uppstår över tiden hanteras inom och mellan dessa tre processer.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)