Secondary strain in web stiffeners in steel and composite bridges

Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

Sammanfattning: Sommaren 2006 så upptäcktes ett flertal sprickor på bron över Vårby fjärden i närheten av Stockholm. Samtliga sprickor syntes ha uppstått i svetsar som förbinder vertikala livavstyvningar med huvudbalkarnas överflänsar. På uppdrag av Trafikverket så har en utredning genomförts med syftet att klarlägga orsaken till sprickornas uppkomst. Utredningen omfattande bl.a. -Töjningsmätningar på bron. -Delskadeberäkningar enligt Palmgren-Miner och utförda på basis av långtidsmätningarna -Finita element analyser -Mikroskopanalyser av bit av en svets med en sprickyta -Tester utförda på en mindre samverkansbro vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) Resultatet av utredningen påvisar entydigt att orsaken till sprickorna är utmattning. De för utmattning relevanta spänningarna tros vara resultatet av påtvingade rotationer på styva livavstyvningar och tvärförband. Rotationerna uppstår då betongfarbanan böjer sig för tunga fordon. Med all rimlig visshet så förbisågs denna sekundära effekt när bron konstruerades. Tester på en mindre samverkansbro har utförts vid Luleå tekniska Universitet. Två olika typer av tvärförband testades. Testerna och resultatet av dessa beskrivs i uppsatsen. På basis av resultatet av Vårby-utredningen samt av utförda tester vid LTU, och med ett syfte att minska sannolikheten för liknande sprickbildningar, så har ett antal detaljutformningar utvärderats. Vidare så föreslås en enkel metod för utvärdering av kritisk spänningsvidd i livavstyvningar.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.