Textanalys av VD-brev - med fokus på ansvar och öppenhet

Sammanfattning: Denna studie prövar två textanalysmetoders lämplighet avseende undersökningar om hur övertygande texter i VD-brev är. VD-brev är den del av årsredovisningen läsare ägnar störst intresse och som många forskare klassar som ett av de viktigaste beslutsunderlagen för investerare. Motiven till undersökningen är av två slag. Det ena är att vi det senaste decenniet har bevittnat kriser av sällan skådat slag, kriser där företag starkt har ifrågasatts för att informationsgivningen inge varit den mottagarna förväntat sig, eller då informationen varit bristfällig på annat sätt. Det andra är att kunskap saknas om hur texter görs övertygande med hjälp av kommunicerat ansvar och kommunicerad öppenhet. Innehållsanalys och retorisk analys används för att undersöka om textanalytiska metoder med framgång går att använda för att utröna hur företagsledare kommunicerar ansvar för händelser som inträffat samt hur öppenhet i informationen bidrar till att visa fakta som VD känner till och att förväntningar som inte kan infrias drivs upp. Uppsatsen visar att textanalytiska metoder med framgång kan användas för att analysera redovisningskommunikation. De öppnar upp ett nytt område för studier av redovisningskommunikation och ger nya möjligheter när text analyseras. De ger bättre underbyggda analyser och kommunikation av resultat underlättas. Det finns många fördelar att dra nytta av då textanalysmetoder används. En är att specifika frågor kan besvaras, en annan att nya frågeställningar kan upptäckas. Det kan konstateras att en utökad kunskap om hur ansvar och öppenhet kan undersökas i texter bidrar också till kunskaper som gör att det blir lättare att kommunicera på ett sätt som visar ansvar och utgör tecken på öppenhet i kommunikationen. En sådan kunskap, hur ansvar och öppenhet kommuniceras, kan bidra till att bättre texter produceras som på ett mer framstående sätt uppfyller kraven från intressenterna, vilket i sin tur kan bidra till ett ökat förtroende för företag och näringsliv.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.