Team rehabilitation and health care utilization in chronic inflammatory arthritis patients

Detta är en avhandling från Section for Rheumatology, Department of Clinical Sciences, Lund

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Rehabilitering har sedan länge varit en viktig och naturlig del av behandlingen för personer med reumatiska sjukdomar. I denna doktorsavhandling om teambaserad rehabilitering för personer med kroniska reumatiska ledsjukdomar ges en uppdatering av kunskapsläget liksom en historisk bakgrund. De vetenskapliga resultat som redovisas i avhandlingen visar i korthet på följande: • Teambaserad reumatologisk specialistrehabilitering ökar välbefinnande mätt som hälsorelaterad livskvalitet samt kondition, både kort- och långsiktigt. • Med de skillnader och likheter i hur reumatologisk rehabilitering bedrivits i fyra olika länder och på olika centra i Europa har vi funnit att de patienter som genomgått teamrehabilitering avsevärt ökat sitt välbefinnande mätt som hälsorelaterad livskvalitet. De som förbättrades mest var kvinnor som vid rehabiliteringsperiodens början hade mer ont, var tröttare och mådde sämre. • Välbefinnande mätt som hälsorelaterad livskvalitet bör utvärderas med samma frågeformulär för att kunna jämföras. • För att studera kondition krävs specifikt mått på syreupptagningsförmåga. • Sjukvårdskonsumtionen har minskat bland personer med ledgångsreumatism under de senaste 10 åren

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)