Decolonizing the Viking Age 1

Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen "Decolonizing the Viking Age", i två volymer, argumenterar för att den skandinaviska vikingatiden kan ses som en teoretisk konstruktion som i allt väsentligt utarbetades under det sena 1800-talet. Detta tankesystem har därefter i allt väsentligt reproducerats till våra dagar. Konstruktionen av vikingatiden påverkades kraftigt av nationalism och evolutionsteori och beskrivs i avhandlingen som ett slags kolonisering av det förflutna. I "Decolonizing the Viking Age 1" dokumenteras konstruktionen och reproduktionen av vikingatiden, vilken därefter till stor del dekonstrueras. Sedan följer en diskussion av denna tid i sydöstra Skandinavien, vilket är ett exempel på alternativa sätt att se på tidsperioden. Avhandlingens andra volym, "Death Rituals in South-East Scandinavia AD 800-1000. Decolonizing the Viking Age 2", är en empirisk arkeologisk studie av rituella system vad gäller begravningar. Den lägger grunden för de diskussioner som förs i avhandingems första del.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.