Utflyttning av aktiebolag : en analys i ljuset av den internationella skatterätten och EU-rätten

Sammanfattning: I avhandlingen analyseras skattekonsekvenserna för utflyttande aktiebolag. Studien bygger på svensk skatterätt, skatteavtalsrätt och EU-skatterätt men även på internationella jämförelser och tysk och brittisk praxis om hemvist. Med hjälp av bla utländsk doktrin om utflyttningsbeskattning av fysiska personer analyseras huruvida utflyttningsbeskattning av aktiebolag är förenlig med skatteavtalsrätten. Bland andra artiklarna 1-7, 15 och 21 OECD:s modellavtal analyseras. Svenska och utländska skatteavtal används i exemplifierande syfte i analysen. OECD:s modellavtal med tillhörande kommentar i dess olika versioner analyseras bla i syfte att begreppsbestämma vad en person med hemvist är. Beaktandet av olika versioner av modellavtalet gör att studien kan tillämpas även på skatteavtal ingångna före 2010 års modellavtal. Rättspraxis om utflyttning av aktiebolag är ytterst begränsad.  Regeringsrätten har i princip bedömt rättsfrågan enbart i ett mål medan EU-domstolen överhuvudtaget inte bedömt den. Däremot har EU-domstolen avkunnat flera domar som behandlar utflyttningsbeskattning av fysiska personer. En central fråga är därför om vägledning kan sökas i dessa domar för bedömningen av om utflyttningsbeskattningen är förenlig med EU-rätten. En annan är innebörden av C-81/87 Daily Mail. Andra frågor av intresse är om EU-domstolens allmänna praxis på företagsbeskattningens område kan tillämpas när det är fråga om utflyttning, vilken dess innebörd i sådana fall är i förhållande till utflyttningssituationen och vilka tolkningar som kan göras av de domar om aktiebolags etableringsfrihet som inte behandlar skatterätt. Är utflyttningsbeskattning förenlig med skatteavtals- och EU-rätten? Gör den nya anståndsregleringen den förenlig med skatteavtals- och EU-rätten? Vad innebär uttrycken platsen för den verkliga ledningen och hemvist? Vilket är EU-rättens förhållande till skatteavtalen?

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.