A grammar of Jahai

Detta är en avhandling från Linguistics and Phonetics

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Jahai är ett språk som tillhör asli-grenen av språkfamiljen mon-khmer och talas av ca 1000 jägare-samlare i bergsregnskogarna i norra Västmalaysia. Denna avhandling, baserad på språkliga data inhämtade i fält, beskriver och analyserar grammatiken i jahai. Arbetet inleds med en introduktion till språket och dess talare och behandlar sedan bl.a. ljudsystemet (fonologin), ordbildningssystemet (morfologin), ordklasserna samt fras- och satsbildningssystemet (syntaxen). Det innefattar även en ordlista. Analysen tar hjälp av lämpliga teoretiska modeller för att göra beskrivningen så tydlig som möjligt. Det fonologiska avsnittet utgörs främst av en analys av språkljuden och hur dessa kombineras till stavelser och ord. Bland drag av särskilt intresse kan nämnas språkets nasala vokaler och märkliga nasala konsonanter. Stor vikt läggs vid språkets morfologi, som innefattar flera komplicerade avledningsprocesser, bl.a. med hjälp av reduplikation. Verbens morfologi är särskilt komplex, och flera olika avledningar används för att markera hur en verbhandling tar sig uttryck. Även substantivens morfologi är relativt komplicerad. Avsnittet om syntax ger en introduktion till hur språket kombinerar ord till fraser och satser och tar upp t.ex. ordföljd och olika sätt att markera grammatiska relationer. Grammatiken i jahai påminner på många sätt om den i andra asli-språk, men den uppvisar också drag som hittills inte dokumenterats på andra håll. Ett genomgående drag i språksystemet är dess uttalade tendens att integrera främmande språkliga element, framför allt från malajiska, det obesläktade majoritetsspråket i Västmalaysia.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.